Vedtægter for landsbylauget i Brunsnæs Iller og Busholm.

   §1

Navn

 

Landsbylaugets navn er ” Landsbylauget for Brunsnæs Iller og Busholm.

 

Landsbylauget er stiftet den 6. november 2006 og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

 

Landsbylaugets område er  følgende:           / som angivet på vedlagte kort.

  § 2Formål 

Stk. 1 Landsbylaugets formål er at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer, som gavner og støtter landsbylaugets beboere og område.

 

Stk. 2 Landsbylauget er områdets talerør i Lokalrådet samt øvrige kommunale organer.

 

Stk. 3 Landsbylauget koordinerer relevant information til områdets beboere fra Lokalrådet og øvrige kommunale organer.

 § 3

Valg

 

Landsbylauget består af 5 medlemmer valgt blandt områdets registrerede beboere og sommerhusejere. Landsbylauget er på sine møder beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne er til stede. Landsbylaugets medlemmer vælges på generalforsamling hvert år i oktober. Beboere og sommerhusejere over 15 år er valgbare og har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Fire af de fem bestyrelsesmedlemmer skal være fastboende i området. Deltagelse i afstemning forudsætter personligt fremmøde, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

 

Landsbylaugets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Dog vælges 2 henholdsvis 3 medlemmer ved den stiftende generalforsamling for 1 år, således at der altid er skiftevis 2 og 3 henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg. Der vælges yderligere 2 suppleanter, der begge vælges for 1 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.

 

Landsbylauget konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Landsbylauget udpeger 2 bilagskontrollanter, hvis navne bekendtgøres.

      § 4Generalforsamling 

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse bekendtgøres i lokalområdet. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

 1.      Velkomst v/ formanden2.   Valg af dirigent3.   Valg af referent4.    Formandens beretning5.    Kassererens beretning med regnskab og budget6.    Valg

7.    Indkomne forslag ( indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.)

8.    Eventuelt 

Beslutninger og vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

 § 5

Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af landsbylaugets medlemmer fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling varsles og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

  §6Nedlæggelse af landsbylauget 

Eventuel nedlæggelse af landsbylauget skal vedtages på 2 på hinanden følgende møde i landsbylauget og herefter vedtages med 2/3 flertal på generalforsamling. Eventuelle økonomiske midler overføres til andet, godkendt landsbylaug eller tilbageføres til Sønderborg kommune.

 § 7Økonomiske forpligtelser 

Landsbylauget hæfter med hele sin formue for indgåede forpligtelser, og landsbylaugets medlemmer hæfter ikke personligt for de af landsbylauget indgåede forpligtelser. Landsbylaugets medlemmer har ikke krav på nogen del af landsbylaugets formue eller udbytte af nogen art.

    

Således vedtaget den 6. november 2006.

  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.