Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat af generalforsamling i BIB landsbylaug den 21. oktober 2021

1: Velkomst:

Formanden Henning Rasmussen bød velkommen

 

2: Valg af dirigent:

Som dirigent valgtes Carl Erik Maae

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet

Derefter var der en kort præsentation af de fremmødte (25 i alt)

 

3: Valgt af referent:

Som referent valgtes Jørn Müller

 

4: Formandens beretning:

Det blev oplyst at den årlige affaldsindsamling blev gennemført i år. Cykelfærgen har fået sin egen foreningen og er dermed ikke længere en del af landsbylauget. En særskilt konto har været ført for færgens indtægter og udgifter. Saldoen herpå ca. 36.000,00 overføres til Cykelfærgens Venner´s nye bankkonto, og samtidig overtager Cykelfærgens Venner forpligtelserne over for broens ejer. Der har været en tvist med Bryggergården om en fjernet bænk ved den gamle tjørn, ligesom der var en meningsudveksling om nyt læskur ved parkeringspladsen. Da sidstnævnte ikke længere er aktuelt, blev emnet lukket ned. Kroen har tilbudt kommunen at nyt toilet kan etableres på deres grund. Formanden nævnte endvidere, at der i den nuværendes bestyrelses tid bl.a. er blevet lavet ny ophalerplads, der er afholdt triatlon, Brunsnæs har været årets landsby ligesom tildeling en af Sønderborgs kommunes skulpturer fra den årlige skulpturuge. Cykelfærgen er kommet i gang. Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen med ægtefæller for det udførte arbejde.

 

5: Fremlæggelse af regnskab:

Kassereren fremlagte regnskab for såvel landsbylaugets drift samt den særlige konto for cykelfærgen.

Regnskaberne blev godkendt.

 

6: Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

7: Valg til bestyrelse:

Da den nuværende bestyrelse enten er flyttet eller ikke genopstillede, skulle der vælges en helt ny bestyrelse.

Følgende stillede op og blev valgt:

Torben Thomsen, Brunsnæs Fjordvejen 36, 6310 Broager

Malene Larsen, Brunsnæs Fjordvejen 14, 6310 Broager

Jørgen Horne, Engen 2, 6310 Broager

Michael Esbensen, Brunsnæs Fjordvejen 24, 6310 Broager

Grete Martensen, Klør-Fire 4, 63120 Broager

Niel-Emil Vibenholdt, Brunsnæs Fjordvejen 34, 6310 Broager

Daniel Veng, Brunsnæs Fjordvejen 21, 6310 Broager

Følgende opstillede som suppleanter og blev valgt:

Carsten Novrup, Kaiserdom 3, 6310 Broager

Torben Christensen, Slotsvej 20, 6310 Broager

 

8: Valg af revisorer:

Nuværende revisorer – Heike Horne og Erik Lorenzen blev genvalgt.

 

9: Eventuelt:

Der var ingen kommentarer så den afgående formand ønskede den nye bestyrelse tillykke og held og lykke med arbejdet fremover.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.