Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat af Generalforsamling 20.10.2022

 

Referat af Generalforsamling 20.10.2022 

 

Velkomst 

Formanden Daniel Veng bød velkommen. 

 

Valg af dirigent 

Som dirigent valgtes Carsten Novrup, som erklærede Generalforsamlingen for lovlig varslet.  

 

Formandens beretning 

Formanden præsenterede bestyrelsesmedlemmerne og deres spedifikke arbejdsområder.  

Derefter gennemgik han aktiviteterne for det forgangne år: 

Et julearrangement i Gendarmhuset, der var planlagt for December 2021 måtte aflyses på grund af corona og udsættes til 2022. Det er nu planlagt til 10. December 2022 kl. 15 i Gendarmhuset, Klør-Fire 4, Brunsnæs. Bestyrelsen vil sende information ud om dette på et senere tidspunkt. 

Den 25. Marts 2022 afholdt landsbylauget en historisk aften med Christian Frederiksen. Dette arrangement var kombineret med det første af to borgermøder vedrørende en ny udviklingsplan for Brunsnæs, Iller og Busholm. Den 6. maj blev det andet borgermøde om udviklingsplanen holdt. Udviklingsplanen er efterfølgende blevet publiceret på infoland: https://www.sonderborgkom.dk/landsbyer/brunsnæs-iller-busholm 

Søndag den 3. April 2022 var der affaldsindsamling. Dette blev afholdt i fællesskab med de andre Landsbylaug på Broagerland og Broager Udviklingsforum. Efter selve affaldsindsamlingen, som heldigvis ikke gav noget stort udbytte i vores område, blev der på parkeringspladsen bag Broagerhallen serveret pølser og drikkevarer, og TyrolerOrkesteret underholdt. 

Landsbylauget var også med til at markere de 100 dage op til Tour de France i samarbejde med de øvrige Landsbylaug på Broagerland, Broager Kultur, Udviklingsforum og Broager Brandværnsorkestre, idet vi lavede et arrangement hvorved vi iklædt gule T-shirts og gule kasketter “malede” Smøl Vold gul, medens en drone optog det ovenfra.  

Til den årlige Sankt Hans aften sørgede Landsbylauget for en fælles grill, så deltagerne kunne grille deres medbragte mad.  

Udover det allerede nævnte planlagte arrangement med julehygge, vil Landsbylauget også organisere et borgermøde i begyndelsen af 2023 om cykelfærgen. Baggrunden er, at nogle borgere har følt sig generet af diesel osen fra cykelfærgen, og der er en frygt for yderligere færgesejllads til og fra Brunsnæs. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Regnskab 

Kasserer Grete Martensen fremlagde regnskabet og oplyste endvidere, at bestyrelsen på grund af høje gebyrer hos Broager Sparekasse per august 2022 har skiftet bank til Danske Bank.  

Der har i indeværende regnskabsår været et negativt resultat  på 2.578,70 kr. Bankbeholdningen er derfor faldet fra 14.258,68 kr til 11.679,98 kr.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Indkomne forslag 

Der var indkommet et forslag fra Georg Meister om, at der i Vedtægterne tilføjes følgende: “Bestyrelsen for Brunsnæs Grundejerforening tilbydes en observatørplads, uden stemmeret, i BIBs bestyrelse, og inviteres til møder og arrangementer i BIB regi. 

Forslaget blev vedtaget og vil blive indsat i Vedtægterne for BIB. 

 

Valg 

Emil Vibenholt genopstillede ikke. Henriette Horne blev valgt. 

Grete Martensen og Torben Thomsen blev genvalgt. 

Torben Christensen genopstillede ikke som suppleant, og der var ingen kandidater til posten.  

Heike Horne og Erik Lorenzen fortsætter som bilagskontrollanter. 

 

Eventuelt 

Kasserer Grete Martensen berettede om et nyligt fællesmøde for alle Landsbylaug på Broagerland, hvor det var blevet besluttet at undersøge, om der var interesse for at finde en langtidsholdbar og billig varmeløsning til de landsbyer, der ikke har adgang til fjernvarme. Dertil var der blevet udarbejdet et spørgeskema, som blev uddelt på mødet. Dette spørgeskema vil også blive sendt ud via BIBs mailingliste, hjemmeside og facebook side. Hvis der viser sig en betydelig interesse for en sådan varmeløsning, vil borgerne på Broagerland blive inviteret til et borgermøde, hvor der vil være teknisk ekspertise til stede, som kan informere om, hvilke varmeløsninger, der kunne være aktuelle for landsbyerne. 

 

Del på Facebook