Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Fortæller-Ture

 Ansøgning om støtte fra Ildsjælepuljen 1.9.2008

 Hermed vedlagt ansøgning om støtte fra Ilsjælepuljen til projekt: Fortælleture.

 På vegne af Brunsnæs-Iller-Buusholm Landsbylaug.

 V/ Christian Frederiksen

Sekretær og Projektansvarlig

Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug

Klør-Fire 20

6310 Broager

Vedlagt bilag//

  1. Budget/finansieringsplan inkl. andre puljer
  2. Tilbud fra Langenberg Grafisk
  3. Vedtægter
  4. Revideret regnskab
  5. Instruks til landsbylaug

 Fortælleture

 Projektets baggrund:

 Attraktive fritidsmuligheder er af afgørende betydning for mange folks livskvalitet. For alle befolkningsgrupper viser undersøgelser, at fritidstilbud bliver mere og mere ad-hoc og uorganiseret, hvor hovedparten tidligere foregik i organiseret foreningsregí.

Samtidig oplever vi en større opsplitning af livsforløbet og mange bosætter sig steder, hvor man ikke har nogen overleverede forudsætninger for at kende nærmiljøet på samme måde som tidligere, hvor de tidligere generationer kunne fortælle og berette om egnen.

 Mange lokalforeninger har ligesom Broager Lokalhistorisk forening haft stor succes med at holde små egns- eller byvandringer. Forud for succesen af de små vandringsture ligger et ret stort arbejde med at kontakte relevante folk, der kan fortælle om tingene som de kender dem i nutiden og ikke mindst, som de husker dem fra før.

 Vores fælles historie har stor betydning for vores selvforståelse og livsopfattelse. De lokalhistoriske arkiver sætter især de helt almindelige fortællinger om almindelige mennesker i centrum. Disse historiefortællinger er en vigtig brik i den samlede forståelse af Sønderjyllands historie og er i høj grad med til at understøtte Sønderborg Kommunes vision om historien som kulturelt fyrtårn.

 Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug har udviklet ideen om Fortælleture så de mange gode historier og spændende ruter fra lokalområdet kan komme langt flere mennesker til gavn.

 Formålet med projekt: Fortælleture:

 Formålet med projekt Fortælleture er at sikre de vigtige små fortællinger fra egnen for eftertiden så både lokale og andre besøgende kan få et større indblik i området.

 Aktiviteter:

 Projektet går ud på, at lave 15 netbaserede tur-foldere, som kan publiceres på hvert landsbylaugs hjemmeside og ideelt samles på fælles hjemmesider f.eks. Infoland.dk eller skla.dk1, hvortil der kan linkes til fra Kommunens hjemmeside om tur-foldere. Folderne skal fremstilles som en 3-sidet foldbar A4 ark, så private kan printe folderen ud på deres egen (farve)-printer. I erkendelse af, at indholdet bør være underlagt potentielle forbedringer og andre ændringer er det ikke planen, at udgive folderne som tryksag. Det er forholdsvis dyrt og det vil gøre opdateringen ufleksibel.

 Projektet har i foråret 2008 været forelagt de forskellige landsbylaug i Sønderborg Kommune via Landsbyforum, hvor hvert laug er repræsenteret af 2 engagerede personer fra hver af de gamle kommuner. Ideen har laugene taget til sig og de første meldinger er, at man er i gang med at kigge på relevante emner og afsøge mulighederne.

 Brunsnæs-Iller-Busholm (B-I-B) har lavet forarbejdet og samlet materiale i samarbejde med lokalhistorisk arkiv til den første folder og den næste er under udarbejdelse.

Der er hjemtaget tilbud på opsætning og redigering hos et grafisk firma og der er opnået tilsagn fra Sønderborg Kommune, Naturafdelingen om at indtegne ruten på GIS-system og levere dette kortmaterialet, der skal indgå i folderen. Der er udarbejdet retningslinjer for laugenes/lokalarkivernes aflevering af materialet så det bliver så smidigt som muligt.

Instruks vedlagt som bilag. Der er lagt op til, at de enkelte laug selv fastlægger ruten. Som hovedregel vil den bevæge sig ad små-veje og stier og det er Landsbylaugets opgave at forhandle evt. tilladelser på plads med lodsejere.

 Selve udgivelsen og opbygningen på hjemmesiden overlades til foreningens frivillige ressourcer der kan evt. hentes konsulent-hjælp fra Landdistrikternes Fællesråd, som administrerer og har udviklet Infoland.dk.

Det er målsætningen at de 15 foldere skal være færdige inden udgangen af 2010. Efterfølgende vil foreningen efter en evaluering søge at udbygge netværket yderligere og afsøge muligheden for fortsat finansiering.

Hvad søges der til.

Der søges midler til engangsydelse for trykning og fremskafning af materiale for de lokalhistoriske arkiver og kørselsgodtgørelse for de lokale initiativgrupper eller landsbylaug, der skal gennemgå og kvalitetskontrollere ruten og indholdet. Endvidere søges der om grafisk opsætning ved eksternt firma så materialet er egnet til Laugets hjemmeside. Der søges til i alt 15 stk. foldere som søges fordelt geografisk over hele kommunen.

Bilag 1.

Budget/finansieringsplan inkl. andre puljer

Udgift inkl. moms Stk. Kr. pr. stk. Kr. i alt.
       
Grafisk opsætning 1. folder/start 1 2.250 2.250
Grafisk opsætning 2.-15. folder 14 1.125 15.750
Engangsydelse til lokalarkiv 15 500 7.500
Kørselsgodtgørelse for etablering 15 300 4.500
Sum     30.000
       
       
Værdisætning af frivillige arbejdstimer / anslået 15*20 t 100 30.000
       

 Der søges om dækning af de samlede udgifter på kr. 30.000 hos Ildsjælepuljen.

På baggrund af resultatet tages der stilling til, om ansøgningen evt. skal sendes til LAG Sønderborg også. Pga. den forholdsvis beskedne sum og LAGs høje krav til revision vurderer vi ikke umiddelbart, at det vil stå mål med hinanden.

Bilag 2.

 Tilbud fra Langenberg Grafisk

Hej

Iflg. aftale med Birger her prisoverslag på opsætning/layout af foldere.
Det er naturligvis en smule svært at give en nøjagtig pris da jeg 
ikke præcist kender omfanget af evt. indscanning af fotos m.m. men et 
godt bud er at 1. opsætning
koster ca. 1.200,- -1.800,-
– og at de følgende opsætninger (såfremt vi kan genbruge “grund-
ideen” fra den første) koster ca. 900,- stykket.
Jeg har regnet med at teksten kommer digitalt.
Folderne leveres som print-klare pdf filer.

Priserne er ex. moms.

Du er meget velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål eller 
yderligere oplysninger mht. antal billeder – så vil jeg meget gerne 
prøve at give en mere præcis pris.

God weekend.

Med venlig hilsen

Berit Langenberg
Langenberg Grafisk
Falstersgade 2
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 45 06
Fax 74 42 45 07
www.langenberg.dk

Bilag 3

Vedtægter BIB 6. nov. 2006

https://bib.landsbylaug.dk/arbejdsgrundlag/vedtægter-bib-6-nov-2006/

Vedtægter for landsbylauget i Brunsnæs Iller og Busholm.

 §1 Navn

 Landsbylaugets navn er ” Landsbylauget for Brunsnæs Iller og Busholm.

 Landsbylauget er stiftet den 6. november 2006 og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

 Landsbylaugets område er  følgende:           / som angivet på vedlagte kort.

 § 2 Formål 

Stk. 1 Landsbylaugets formål er at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer, som gavner og støtter landsbylaugets beboere og område.

 Stk. 2 Landsbylauget er områdets talerør i Lokalrådet samt øvrige kommunale organer.

 Stk. 3 Landsbylauget koordinerer relevant information til områdets beboere fra Lokalrådet og øvrige kommunale organer.

 § 3 Valg

 Landsbylauget består af 5 medlemmer valgt blandt områdets registrerede beboere og sommerhusejere. Landsbylauget er på sine møder beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne er til stede. Landsbylaugets medlemmer vælges på generalforsamling hvert år i oktober. Beboere og sommerhusejere over 15 år er valgbare og har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Fire af de fem bestyrelsesmedlemmer skal være fastboende i området. Deltagelse i afstemning forudsætter personligt fremmøde, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

 Landsbylaugets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Dog vælges 2 henholdsvis 3 medlemmer ved den stiftende generalforsamling for 1 år, således at der altid er skiftevis 2 og 3 henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg. Der vælges yderligere 2 suppleanter, der begge vælges for 1 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.

 Landsbylauget konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Landsbylauget udpeger 2 bilagskontrollanter, hvis navne bekendtgøres.

§ 4 Generalforsamling 

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse bekendtgøres i lokalområdet. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

 1.      Velkomst v/ formanden

2.   Valg af dirigent

3.   Valg af referent

4.    Formandens beretning

5.    Kassererens beretning med regnskab og budget

6.    Valg

7.    Indkomne forslag ( indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.)

8.    Eventuelt 

Beslutninger og vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

 § 5 Ekstraordinær generalforsamling

 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af landsbylaugets medlemmer fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling varsles og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

§6 Nedlæggelse af landsbylauget 

Eventuel nedlæggelse af landsbylauget skal vedtages på 2 på hinanden følgende møde i landsbylauget og herefter vedtages med 2/3 flertal på generalforsamling. Eventuelle økonomiske midler overføres til andet, godkendt landsbylaug eller tilbageføres til Sønderborg kommune.

§ 7 Økonomiske forpligtelser 

Landsbylauget hæfter med hele sin formue for indgåede forpligtelser, og landsbylaugets medlemmer hæfter ikke personligt for de af landsbylauget indgåede forpligtelser. Landsbylaugets medlemmer har ikke krav på nogen del af landsbylaugets formue eller udbytte af nogen art.

Således vedtaget den 6. november 2006

Bilag 4

Revideret regnskab

Bilag 5

Instruks til Landsbylaug

Til alle landsbylaug i Sønderborg Kommune

Fortælleture i Sønderborg Kommunen.

Med udspring i landsbylauget Brunsnæs, Iller og Busholm (BIB) er der opstået ideen til et omfattende netværk af stier skabt og formidlet af de personer, der kender lokalområdet bedst – nemlig beboerne i landdistrikterne selv.

Idéen går ud på at lave en hel masse fortælleture, som kan få folk ud i krogene af vores kommune for at opleve landskabet, historien og naturen, samtidig med de får travet og styrket krop og sjæl. Ideen kan evt. senere eller samtidig spredes til nabokommunerne.

For at få et vist motionspotentiale i turene bør det tilstræbes, at de opnår en længde på 6-10 km. og det skal være ture, hvor man ikke skal frem og tilbage af samme vej. Turene skal byde på oplevelser ved at gå steder, hvor lokalkendskabet leder ad små stier og markveje. Hvor det er nødvendigt kan mindre asfalterede landsbyveje benyttes. Turen må gerne passere udsigtssteder, skov, krat, kirkegårde og strejfe en større by. At turene på delstrækninger benytter andre offentlige ruter er ingen hindring.

Landsbylaugene som igangsætter.

De landsbylaug, som er interesseret i at være med i projektet skal selv indtegne ruterne på kort. Kortene kan printes ud fra Kommunens hjemmeside www.sonderborg.dk / Din kommune/Digitale kort.rekvireres. Det kan være en god idé, at markere forskellige ting på kortet. Det gælder parkeringsmuligheder, offentlige toiletter, rastepladser, kroer eller lign.

Når ruterne er tegnet ind sendes de sammen med oplysninger om landsbylaug og kontaktperson til Marianne Tychsen2, som foretager en kort digital rentegning. Herefter overgår materialet til det respektive Lokalhistoriske Arkiv for området. Her skal der udvælges gamle billeder og laves korte tekster, som kan berige oplevelsen undervejs ved at vise, hvordan udvalgte steder på ruten så ud tidligere og stedets historie fortælles.

Den enkelte rute vil måske også skulle gennem et menighedsråd, en geolog, en landmand eller en arkitekt, for at de spændende oplysninger får rette indhold. Dette kan ske i samarbejde med det landsbylaug, som har indtegnet ruten. Alt arbejde bør samles digitalt.

Efter denne proces samles materialet og udgives på nettet, hvor brugerne kan printe de enkelte ture ud. Der gøres opmærksom på, at der endnu ikke er truffet nogen afgørelse af, hvem der er ansvarlig for den sidste del. Men der vil blive søgt forskellige midler til dette arbejde. Arbejdet med indsamling af data kan påbegyndes så en evt. åbning af hjemmesiden kan ske fra årsskiftet.

Hjemmesiden kan evt. opbygges sådan, at brugerne kan give en vurdering af turen med nyttige oplysninger, hvor de måske peger på mangler, direkte fejl eller nyttige tilføjelser.

Kontaktperson: Christian Frederiksen. Sekretær for Brunsnæs, Iller og Busholm Landsbylaug. chdf@get2net.dk

1 www.skla.dk Sønderborg Kommune Lokalhistoriske Arkivsamvirke

2 Sønderborg Kommune. Naturafdelingen. Rådhustorvet 10. 6400 Sønderborg att. Marianne Tychsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.