Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Generalforsamling 29-10-2015

Generalforsamling i Landsbylauget
den 29. oktober 2015
på Carhrinesminde

Referat

Dagsorden i h.t. reviderede vedtægter af 29. okt. 2013

1. Velkomst ved formanden__________________________________
Formanden bød alle velkommen, både før det velsmagende måltid og ved indledningen til generalforsamlingen

2. Valg af dirigent___________________________________________
Carsten Novrup, Kejserdom blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidater.

3. Valg af referant__________________________________________
Christian Frederiksen ligeledes foreslået og valgt.

4.Formandens beretning_____________________________________
Beretningen blev sendt til debat af dirigenten, men gav ikke anledning til spørgsmål, men blev vedtaget med applaus. Dirigenten betegnede beretningen som fyldig og detaljeret.

Der blev efterfølgende diskuteret vedligeholdelsen af Gl. Færgevej, der lider under store og tunge landbrugsmaskiner. Hulvejsdelen bliver belastet af store traktorer, der med dobbelthjul presser sig ind i siden og beskadiger hulvejens vægge.
Ærgerligt, at vejen vedligeholdes lige før de store maskiners efterårsarbejde. Det bør ske efter tilsåningen.

5. Kassererens beretning med regnskab________________
Regnskabet blev omdelt og gennemgået post for post. Kassereren, Holger Horne. Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål, men blev ligeledes vedtaget med akklamation.

6. Indkomne forslag_______________________________________
Bestyrelsen rundsendte et forslag til vedtægtsændringer på tre områder. Et vedrørende §3 Valg, hvor man tilføjede sætningen: Der kan kun afgives 1 stemme pr. matrikkelnummer.
En tilføjelse til konstitueringen, hvor man også konstituerer en sekretær. Endelig en præcisering §4 Generalforsamlingen, under punkt 6 Indkomne forslag, at disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Efter nogen debat (der afsporedes ved at der fremførtes ønske om at stemmeretten tilhørte ejeren af matriklen, der så kunne ovelades til evt. lejere) blev vedtægtsændringerne vedtaget med 16 stemmer for og 7 imod.

Debatten affødte vedtagelsen af et rettidigt indsendt forslag af Jan Jessen, Ringmaj 3, der ønskede nedsat en tremands arbejdsgruppe (1 sommerhusejer, 1 fastboende og en person fra bestyrelsen) der gennemgik vedtægterne og især stemmereglerne, og som til næste generalforsamling fremsatte et gennemarbejdet forslag til vedtagelse. 5 af de 32 deltagere stemte imod forslaget.

Morten Petersen efterlyste et rettidigt indsendt forslag, der bare aldrig var nået frem til formanden. Mailadresserne på hjemmesiden er måske ikke ajourført? Formanden beklagede og lovede ajourføring.

7. Valg__________________________________________________
Der var 6 poster, der skulle besættes.
3 i bestyrelsen og 2 suppleanter og 1 bilagskontrollant.
Bestyrelsesmedlemmer Holger Horne, Klaus Bonde-Paulsen og Christian Frederiksen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen fremførte tre emner til de ledige poster: Gerhardt Jacobsen, Illerstrandvej 20, Torben Wridt, Illervej 23 og Jan Jessen, Ringmaj 3.
De blev alle tre valgt med akklamation.

Der skulle vælges 2 suppleanter for Jeanette Bram og Daniel Veng

Forsamlingen udpegede Hans Peter Novrup, Kaiserdom og Morten Petersen, Slotsvej 10.

Endvidere valgtes Jes Simonsen, Rødevej 5, til bilagskontrollant.

8. Eventuelt_______________________________________________
Hans Jørgen Skjoldgård fortalte om et billigt nettilslutning fra en sender i Rendbjerg via en lille antenne og et modem. Henvendelse til Leif Hansen Gråsten Radio.

Torben Wridt orienterede om forholdene omkring kitesurfing ved Cathrinesminde.
Skiltets forbud mod surfing mellem 5. maj og 15. september er stadig gældende (er i sin tid indført for at beskytte badende). Idrætshøjskolen i Sønderborg vil gerne have forbuddet ændret, så de kan anvende området til træning med deres elever.
Området er ikke omfattet af fredningsbestemmelser for fugle.

Formanden lovede, at evt. indførelse af gadelys altid ville blive en generalforsamlingssag.
Afslutningen__________________________________________
Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav ordet til formanden Henning Rasmussen.
Denne takkede for god styrelse af mødet og overrakte en vingave til Holger Horne og Christian Frederiksen ( Klaus Bonde-Paulsen var fraværende) med en tak for arbejdet i Landsbylauget. Alle tre har været med fra starten.

cf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.