Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat fra generalforsamlingen oktober 2017

Referat fra BIB´s – Generalforsamling mandag den 26.10.2017 kl. 19,45
Dagsorden:
1 Velkomst ved formanden
Efter spisningen bød formanden Henning Rasmussen velkommen til de 20 fremmødte.
2 Valg af dirigent
Carsten Novrup
3 Valg af referant
Hans Peter Novrup
4 Bestyrelsens beretning

BIB Generalforsamling 26.10.2017
Bestyrelsens beretning
Vi har i årets løb haft 3 bestyrelsesmøder + en del møder omkring vores
triatlonarrangement.
Sidste år afsluttede nyttejobberne rydningen af Sandkulen og nogle af
lerskrænterne. Vi ville så gerne have rodfræset området i sandkulen, men det vil
Skov- og Naturstyrelsen ikke tillade. Vi håber nu på, at vi kan få en ordning igennem
i den lokalplan for hele området, der bliver taget hul på til foråret.
Affaldsindsamlingen gik igen fint – og traktementet blev refunderet af kommunen,
og efter aftale med dem indkøbte vi ekstra pølser og drikkevarer, der gik videre til
Grundejerforeningens strandrensning. Grundejerforeningen har rettet henvendelse
til os omkring udveksling af bestyrelsesreferater. Vi har tilbudt dem, at de kan få et
link, så de kan lægge deres referater på vores hjemmeside – og der kan de jo også se
vores. Det afgør de på næste bestyrelsesmøde.
Vi har igen i år haft 2 fællesmøder for landsbylaugene på Broagerland, hvor vi
orienterer hinanden om, hvad der rør sig, og hvad vi evt kan samarbejde om. Den
lille arbejdsgruppe (2 fra Smøl +Torben C og jeg) har arbejdet på muligheden for at
opføre shelters rundt om på Broagerland. Det er gået fint – kommunen har godkendt
vort oplæg og har overtaget projektet. Der er indtil nu opsat 3 af i alt 8 stk. 1 i
Sandkulen og der kommer en mere. Vi gik så videre med udskiftning af bænke rundt
om, samt udskiftning af bord/bænkesæt. Kommunen betaler bord/bænkesættene,
mens vi indhenter sponsorer til bænkene, hvoraf nogen er nye steder som
fordybelsesbænke.
Landsbylaugene aftalte sammen med Cathrinesminde Teglværksmuseum, at vi
ville lave et event i uge 30 (spejderugen). Det viste sig så, at det kun blev Smøl og
os, der i sidste ende deltog. Det blev en stor succes, selv om der ingen spejdere kom.
Besøgstallet blev mere end fordoblet og cafeen tjente over 10.000 kr til
museumskassen. Vi er blevet enige om, at gentage arrangementet næste år, men kun i
4 dage. Det bliver i uge 29.
Jeg sagde sidste år, at jeg ad omveje havde erfaret, at der i år ville blive udført
asfaltarbejde på Slotsvej og Klør-Fire og at vi ville lægge pres på kommunen for få
lavet en del på Illerstrandvej. Efter flere henvendelser fik jeg at vide, at der ikke var
noget asfaltarbejde planlagt i vores område i år – alligevel har man nu asfalteret den
nederste del af Slotvej.
Vi har haft et par enkelte henvendelser vedr vindmøllen i Iller. Man var utilfredse
med, at vi ikke havde protesteret imod opførelsen. Torben C og jeg tog et møde med
dem og forklarede dem, at vi af kommunen var blevet orienteret om
byggeansøgningen, og at bestyrelsen var glade for at kommunen orienterede os. Vi
var enige om, at det ikke var noget vi skulle kommentere eller blande os i. For det
første er begge parter vores medlemmer og for det andet er sagen kørt efter reglerne
med indsigelsesfrister mv. Beboerne var tilfredse med redegørelsen og samtid tilbød
vi at arrangere et møde mellem beboerne i Iller og Frode Sørensen (formand for
Teknik-og Miljø) omkring trafikforholdene i byen. Mødet er afholdt og vi forventer
så et udspil fra kommunen.
Jeg har været deltager i projektgruppen omkring etablering af et medborgerhus i det
gamle rådhus i Broager. Det var et stort tilløbsstykke, da det blev indviet den 7. april
i år og ved vort sidste fællesmøde for landsbylaugene på Broagerland, som blev
holdt i huset, havde vi inviteret formand og sekretær for Broagerhus. De var helt
tilfredse med hvordan det foreløbig kører.
Det er ikke kun bestyrelsen, der har været i arbejdstøjet. Henrik fra Iller gl skole
fortsætter projekt ”kunsten at lave ingenting”, Fordybelsesprojekt – der nu er
blevet til en gruppe, hvor begge vores Torbener deltager. Der er der de tidligere
omtalte fordybelsesbænke kommer ind i billedet.
Så har vi jo haft vort triatlonstævne, men da den store drivkraft her er Gerhard, vil jeg bede ham om at tage over for orientering omkring stævnet og status for
cykelfærgeprojektet – dog vil jeg forinden takke Lisbeth og Hans Jørgen for den nye ”gl” tjørn, som blev indviet af borgmesteren som opstart til triatlonstævnet. Den ser ikke godt, men den er ikke død, så vi glæder os til foråret, når den springer ud.
En stor tak til alle i bestyrelsen – og de tilknyttede – for et stort stykke arbejde og
jeres måde at være på. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Jer. Hermed
overlader jeg beretningen til debat.
I tilknytning til formandens beretning, berettede tovholder for BIB Triatlon og
Færgeprojektet, Gerhard Jacobsen, om dette.
BIB-Triatlon blev gennemført til alles tilfredshed, og bl.a. på baggrund af positive
tilbagemeldinger, planlægges det også afholdt i 2018, – ( lørdag den 2. juni).
I Færgeprojektet arbejdes der efter en forretningsplan, i den forbindelse er der i
Sønderborg kommune ansat en medarbejder ( i en periode).
5 kommuner på den anden side af grænsen er positiv involveret og støtter op om
færgeprojektet.
Brunsnæs Bro renoveres – så den er brugbar i 2018.
Beretningen blev godkendt.
5 Kassererens beretning og regnskab
Beretningen blev godkendt
6 Indkomne forslag ( til formanden senest 8 dage før)
Ingen forslag
7 Valg
Til bestyrelsen – Genvalg af:
Torben Wridt
Jan Jessen
Gerhard Jacobsen
Suppleanter – Genvalg af:
Morten Petersen
Hans Peter Novrup
Bilagskontrollanter
Erik Lorenzen
Heike Horne
8 Eventuelt
Div. omkring vedligeholdelse af bl.a. Gl. Færgevej – Kejserdom // Sønderborg
kommune !. Der er meget vand på disse veje ( som ikke asfalteret ).
Praktisk nabohjælp – herunder især til ældre beboere, eks.vis med transport –
smutture til og fra Broager, m.m..
Referant: Hans Peter Novrup Dirigent: Carsten Novrup