Spring til indhold

BIB.landsbylaug

VEDTÆGTER Gyldig fra den 26.09.2016 – Til den 28.02.2022

BRUNSNÆS, ILLER, BUSHOLM LANDSBYLAUG (BIB)

§1 Navn
Landsbylaugets navn er ” Landsbylauget for Brunsnæs Iller og Busholm (BIB)
Landsbylauget er stiftet den 6. november 2006 og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.
Landsbylaugets område er afgrænset af Illervej, Illerstrandvej og Busholmvej, samt Flensborg Fjord. Beboelse på de nævnte veje hører med til landsbylaugets område.
Alle registrerede beboere og sommerhusejere i ovennævnte område indgår i Landsbylauget.
§ 2 Formål
Stk. 1 Landsbylaugets formål er at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer, som gavner og støtter landsbylaugets beboere og område.
Stk. 2 Landsbylauget er områdets talerør i Landdistriktsudvalget samt øvrige kommunale organer.
Stk. 3 Landsbylauget koordinerer relevant information til områdets beboere fra Landdistriktsudvalget og øvrige kommunale organer.
§ 3 Valg
Landsbylauget´s bestyrelse består af 5-7 medlemmer valgt blandt områdets beboere jvfr. § 1. Bestyrelsen er på sine møder beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen, som afholdes hvert år i oktober måned. Beboere og sommerhusejere er valgbare og har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Der kan kun afgives 1 stemme pr. bolig/sommerhus. Et flertal af bestyrelsesmedlemmer skal være fastboende i området. Deltagelse i afstemning forudsætter personligt fremmøde, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der altid er skiftevis 2 og 3, henholdsvis 3 og 3 eller 3 og 4 medlemmer på valg. Der vælges yderligere 2 suppleanter samt 2 bilagskontrollanter, der alle vælges for 1 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§ 4 Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse foretages på hjemmesiden samt bekendtgøres i lokalområdet minimum på 2 opslagstavler henholdsvis i Brunsnæs og Iller samt til kendte mailadresser. Dagorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Velkomst v/ formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning med regnskab
6. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og bekendtgøres på hjemmesiden.
7. Valg
8. Eventuelt
Beslutninger og vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Der kan kun afgives 1 stemme pr. bolig/sommerhus.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af landsbylaugets registrerede beboere og sommerhusejere fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling varsles og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.
§6 Nedlæggelse af Landsbylauget
Eventuel nedlæggelse af landsbylauget skal vedtages på 2 på hinanden følgende møder i landsbylauget og herefter vedtages med 2/3 flertal på generalforsamling. Eventuelle økonomiske midler overføres til et andet godkendt landsbylaug på Broager Land eller tilbageføres til Sønderborg kommune.

§ 7 Økonomiske forpligtelser
Landsbylauget hæfter med hele sin formue for indgåede forpligtelser. Landsbylaugets bestyrelse, registrerede beboere og sommerhusejere hæfter ikke personligt for de af landsbylauget indgåede forpligtelser. Ingen der indgår i Landsbylauget har krav på nogen del af landsbylaugets formue eller udbytte af nogen art.
Således vedtaget den 6. november 2006. Ændret på generalforsamlingen den 29. oktober 2013, den 29. oktober 2015 samt den 27. oktober 2016.

2 tanker om “VEDTÆGTER Gyldig fra den 26.09.2016 – Til den 28.02.2022”

 1. Hvor finder jeg referatet fra sidste møde den 27.oktober 2016 ?
  Med venlig hilsen
  Hermut Otto
  Ringmaj 1

 2. Hej Helmut. Referat fra generalforsamlingen finder du på siden nu, under “bestyrelsesmøder/ 2016”
  Tak for henvendelsen.

  mvh, på bestyrelsens vegne,
  Cammilla

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.