Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Bestyrelsesmøde 04-03-2015

Bestyrelsesmødet i Brunsnæs, Iller, Busholm landsbylaug.                   Tid:  Onsdag den 4. marts 2015

Sted: Torben Christensen, Slotsvej 20 A

 

Deltagere      Christian Frederiksen (CF), Hans Jørgen Skjoldgaard (HJS), Henning Rasmussen (HR), Holger Horne (HH), Klaus Bonde-Paulsen (KBP), Torben Christensen (TC), Daniel Veng (DV) og Jeanette Bram (JB).

Fraværende:  DV og JB

Dagsorden:

Referat fra sidste møde .___________________________________________________________

                             Ingen bemærkninger               

 

Nyt fra formanden________________________________________________________________

Kort omtale af mødet i Landsbyhøjskolen 30.-31. jan. , hvor vi var 3 mand afsted fra Lauget.

Et spændende og relevant oplæg. Vi blev herefter delt i tre hold, hvor emnerne var:  ”iværksætteri og erhvervsudvikling”,” affald- en værdifuld ressource” og madkulturen – når vi skuer bagud og retter blikket fremad”.   Aftensmad med lokalt producerede                       råvarer, overnatning på Nordals Idrætscenter . Næste dag med orienteringsforedrag omkring: Gråsten og gråsteneræblet, Nordals som super turistområde (inverstering: 1,2 milliard) og hvordan byder vi vore gæster velkommen. Efter frokost var vi til kåring af årets iværksætter og ildsjæl for Region Syddanmark

 

Lokalplansudkast.

HR omtalte gennemgik lokalplansudkastet, sendt til landsbylauget af Mette Zippora Leth Schmidt.HR fortalte, at KBP, HH, CF og HR havde været samlet omkring udkastet og orienterede om det svar der var sendt til forvaltningen. Svaret og udkastet vil blive sendt til den del af bestyrelsen, der ikke har modtaget den.

 

Generalforsamlingen ligger fast den 2. oktober med Kurt Dalgaard som trækplaster. Aftale med

 Per Kok og Cathrinesminde er i orden.

                            

 

Forslag til at rydde buske og træer er sendt til forvaltningen.

                             Svar fra kommunen den 9.feb. Desværre først dukket op til mødet. Lauget skal                knytte kontakt til lodsejerne og der appelleres til, at lauget på sigt laver et frivilligt                rydningshold.  CF tager kontakt med Sønderborg Kommune og foreslår et møde.

 

Forslag, vi kalder Ole Smøls forslag, er sendt til forvaltningen (Mette Z L Schmidt)

                             Forslaget er sendt til kommunen, og den ønsker udarbejdet et projektforslag, som        de godt vil være behjælpelig med. HR tager kontakt med Connie.

                             Dan Nielsen er som nabo blevet kontaktet, og vil fremover blive holdt orienteret om      alle tiltag i den forbindelse. Bestyrelsen er vidende om, at DN ser skeptisk på                       projektet.

 

 

Fællesmødet med Smøl – Vemmingbund – og Skelde Landsbylaug.

                             Referat udsendt.

                             Alle har modtaget referatet. HR udtalte, at det havde været et godt møde, der                 havde banet vejen for gode kontakter og fremtidige møder.

 

De offentlige toiletter i Brusnæs er aflåste.

                             HR har taget kontakt med kommunen for at få kopi af den aftale der er truffet                omkring de offentlige toiletter.

                              

 

Nyt fra kassereren________________________________________________________________

                             Kassebeholdning er på 22.700 kr incl. ildsjælepuljen.           

 

Affaldsindsamling 19. april _________________________________________________________

Vi ridser lige situationen op, så der kan laves en seddel til husstandsomdeling.

                             Denne seddel er nu klar til trykning.

 

                                                         

Krolffbanen skal introduceres for beboerne___________________________________________

Hvor langt er vi, så der kan laves en seddel til omdeling.   

                             HR laver en seddel til trykning. Det skal ske snarest.            

 

 

Fjordsejllads for broagerlands landsbylaug lige efter sommerferien___________________

Tilsagn fra Smøl -, Vemmingbund – og Skelde Landsbylaug, at de godt ville dele sol og vind i forbindelse med en fjordsejlads.  Hvem gør hvad?

                             HH og HR tager snarest kontakt med bådudlejningsfirmaer. Når der udregnes                 priser, skal der kalkuleres ud fra, at ikke alle pladser bliver solgt.

 

                            

Parkeringsplads_/  Ophalerplads__________________________     _______________________

Hvordan ligger stenene? Hvem gør hvad og hvad er der sket?

                             Der bliver taget kontakt med Connie for at aftale nærmere. HR laver kontakten.

                            

Gendarmstien med de manglende muligheder for overnatning og køb af mad____________

Se medsendt forslag runddeling om emnet.

                             Det af CF udarbejdede forslag til runddeling var læst. Ingen kommentarer til                     indholdet. CF kopierer og sender siden til Skelde Landsbylaug.

 

 

Lille færgeforbindelse mellem Brunsnæs og Holnis. _________________________________

Vi skal være indstillet på, at Landsbylauget skal medvirke positivt for at denne turistattraktion kommer op at stå.

                             CF forklarede, at bolden til det næste møde lå hos Irene Lorenzen. Irene har planer         om at invitere den bådfører, der sejler færgen ved Horsens yderfjord.

 

Opslagstavlen i Iller___________________________________________________________

Opslagstavlen har mistet sin faste pæl. En ny befæstelse skal laves. Tavlen har været for lille.

                             HH skaffer en jernplade af et noget større format end den gamle og CF får til                    opgave at lave rammen og ophænget. Der er bevilliget et sted mellem 6-8 kr. til                 opgaven.

 

 

Eventuelt_____________________________________________________________________

 

Med baggrund i et ønske om at sprede ansvarsområderne i bestyrelsen, har HJS sagt ja til at være kontaktperson med alt omkring Gendarmstien.

 

                             CF rejste spørgsmålet omkring suppleanternes mulighed for at deltage i møder, når      disse lå om eftermiddagen kl. 15.00. De praktiske fordele ved at afholde møderne     på dette tidspunkt havde så megen vægt, at mødetidspunktet fastholdtes.

 

Næste møde__________________________________________________________________

                             Torsdag den 7. maj kl. 15.00   hos Klaus Bonde-Paulsen                                                                                                                             cf                                                                                                                              

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.