Spring til indhold

BIB.landsbylaug

BIB BESTYRELSESMØDE 07-09-2017

BIB BESTYRELSESMØDE 07-09-2017

Deltagere:

Henning Rasmussen (HR), Hans Jørgen Skjoldgaard (HJS), Torben Wridt (TW), Torben Christensen (TC), Hans Peter Novrup (HPN), Jan Jessen (JJ)

Afbud: Morten Petersen (MP), Gerhard Jacobsen (GJ)

 

REFERAT I HENHOLD TIL DAGSORDEN

 

  1. Nyt fra Henning

 

Fællesfolder for alle landsbylaug efterlyses af Connie Mark Skovbjerg, Sønderborg kommune. ”Spor i landskabet” publikation kræver info.   HR tager aktion herom på vegne af BIB.

Ny kommuneplan er i høring med 13. september som frist for kommentarer.

Der er fremsat tilbud om blomsterløg til plantning på offentligt areal. HJ planter løg ved den nye tjørn, HR bestiller løg.

 

  1. Nyt fra Torben W

 

Orientering fra kassereren:

 

Indestående pr. dags dato på BIB,s  3 konti er følgende:

Konto 1 : 51.500 kr. (Broager Sparekasse)

Konto 2 : 92.000 kr. (Broager Sparekasse)

Konto 3:       520 Euro (Union Bank)

 

BIB Triatlon har bidraget med et overskud på 15.000 kr.

 

  1. Spørgsmål fra Gerhard (GJ): Hvad gør vi med ”de 30.000 kr.” – og har vi fundet ud af, hvor de stammer fra

 

Det oplystes at baggrunden for de 30.000 kr.(som er indsat på konto 1) er et driftstilskud fra Skov- og Naturstyrelsen. Undersøgelsen er afsluttet. Det er frie midler. Der blev ikke truffet beslutning om anvendelse.

 

  1. Forholdet til Grundejerforeningen

 

HR orienterede om ønske fra grundejerforeningen om tættere samarbejde med BIB. Oplægget er informationsudveksling i form af udveksling af bestyrelsesreferater. BIB lægger op til, at grundejerforeningen tilbydes et link på BIB’s hjemmeside.

 

 

  1. Fællesmødet/borgermødet

 

Der foregår fællesmøde for landsbylaugene på Broagerland den 13. september kl. 19.30  på Broagerhus med fokus på borgermøde den 25. september i Broager hallen.

 

  1. Det levende Teglværk

 

Arrangement afholdt i uge 30 med antal besøgende på 5 X normen for tilsvarende uge tidligere år. Tilsvarende arrangement afholdes uge 29 i 2018.

 

  1. Evt.

 

JJ orienterede om status for færgeprojektet ud fra den forretningsplan, som er nøglen for realisering og som næsten er udarbejdet, men endnu ikke officiel.

 

Samspil mellem hjemmesiden og e-mail listen drøftedes ud fra at skabe et bedre informationsgrundlag. Indstillingen er, at der bør igangsættes et arbejde herom.

 

HJS orienterede om plan og økonomi for renovering af bro –anlægget, som vurderes som fornuftig.

 

HR fremsender oplæg til dagsorden for generalforsamlingen den 26. oktober til bestyrelsen for bemærkninger. Ud over standardpunkterne er der enighed om, at færge projektet og triatlon er 2 punkter, der indgår i dagsordenen.

 

 

Referent: Jan Jessen