Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Årsberetning 02-11-2012

Årsberetning landsbylaug, 2012 (1) Brunsnæs. Iller og Busholm Landsbylaug. Cathrinesminde, den 2. oktober 2012

I årets løb har bestyrelsen afholdt 4 ordinære møder. Desuden har vi haft en løbende debat via mails og tlf. specielt vedr. vores henvendelse til Sønderborg Kommune ang. ændring af status for de 10 hytter og grill i Brunsnæs. Denne sag medførte bl. a. et møde den 31. maj med planchef Kristian Holm Jacobsen og Mette Schmidt Sønderborg Kommune. Jeg vil senere komme nærmere ind på denne sag.

Af aktiviteter for vores medlemmer har vi haft følgende:

Den årlige affaldsindsamling havde vi i år valgt at lægge til den 22. april, samme dato som Danmarks Naturfredningsforenings landsindsamling. Der var som sædvanlig god opbakning, selv om vi godt kunne have brugt et par ekstra hænder, for at få dækket hele området. Den indsamlede mængde var mindre end de foregående år, og den positive udlægning heraf kunne være, at der svines mindre!! Næste år vil vi nok lægge indsamlingen lidt tidligere på året, således at græsset ikke er for højt, og dækker for meget.

Den 23 maj havde vi et meget vellykket besøg på Strandhjem .

Ruth Brænstrup, stedets leder gennem 30 år, tog imod de godt 30 personer, der denne majaften besøgte det smukt beliggende Friplejehjem Strandhjem. Hjemmet rummer 16 beboere, der alle har egen lejlighed, men endvidere kan boltre sig i de store fællesarealer huset rummer. Der foregår mange aktiviteter, så klienterne hele tiden bliver udfordret og stimuleret, og vi gæster var positivt overrasket over, hvor høj kvalitet der ydes for relativt få økonomiske midler. Mon ikke også vi ser på de klienter vi møder i vores nærområdet med andre øjne efter denne aften?

Efter kaffebordet med dejlig hjemmebag blev husets spændende historie ridset op med baggrund i en række lysbilleder. ting, så klienterne hele tiden bliver udfordret og stimuleret, og vi gæster var positivt overrasket over den høje kvalitet.

Den 22 august var 23 medlemmer på besøg hos Petersen Tegl, hvor vi fik en særdeles spændende og interessant rundvisning, foretaget af smeden Lars, der fremstod som en engageret og loyal medarbejder, stolt over at vise sin arbejdsplads frem. Bedre kunne det ikke gøres.

Vi kom alle de steder, vi ytrede ønske om på den 2½ timers rundvandring og sluttede af med lidt til halsen, som Teglværket stod som vært for. Vi kunne endda hjembringe flere eksemplarer af bladet ”Petersen”, der på lækker papir med flot layout viser læserne de skønne bygninger, som teglværkets produkter er blevet brugt i. Murstenene bruges ikke alene i Danmark, idet produkterne er kendt i hele Europa.

Af projekter i det forløbne år har vi haft følgende:

Sandkulen:

Efter at have opgivet projektet med at etablere en legeplads i Sandkulen, har vi prøvet på at få tilladelse til at etablere en petanquebane samme sted. Der har været en del korrespondance herom, og sluttes med at sagen afvises i brev fra Naturstyrelsen af 18. jan. -12 med følgende begrundelse:

Etablering af en kunstig anlagt petanquebane med grusmaterialer på opholdsarealet er en type anlæg, som ikke tillades indenfor strandbeskyttelseslinien”

Sagt med andre ord, så må vi ikke tilføre sand til en sandgrav!!

Vi må gerne benytte sandgraven, bare vi ikke laver faste anlæg.

Vi prøver, om man måske kan lave en Boccia bane på stedet.

Ophalersted ved sandkulen:

Vi arbejder stadig på sagen om her at etablere et ophalersted for små-både.

Vi har i første omgang fået afslag på at etablere en kørerampe af gamle ”Larvefødder”. Mundtligt har vi senere fået at vide, at hvis vi ville lægge nogle måtter/larvefødder et par måneder om foråret, og igen om efteråret kunne det nok tillades. Samtidig har vi fået en tilkendegivelse af, at vi kan få tilladelse til at støbe et par ramper. Vi har dog endnu ikke fået den endelige tilladelse, ligesom vi ej heller har udarbejdet et økonomisk overslag.

Vi mangler i denne sag også en tilkendegivelse/undersøgelse af hvor stort behovet er for et ophalersted.

Når/hvis vi får en endelig tilladelse, vil vi indkalde til et møde, hvor vi vil fremlægge planerne, og drøfte behov, omfang og udførelse af ophalerstedet.

Beskæring af markveje:

Rødevej er ryddet primært ved en stor indsats af vores bestyrelsesmedlem Jesper Ecklon. Jesper har sat sig som mål også at holde dette vejstykke ryddet i årene fremover. En stor tak til Jesper

Stien Slotsvej/Illervej er også farbar. Her er vi lidt uklar over hvem der forestår dette arbejde.

Grill, hytter og off. toiletter i Brunsnæs:

Ca. 1. juli 2011 skrev vi et brev til Sønderborg kommune, hvori vi gav udtryk for vores forundring og bekymring for den ændring der var sket vedr. ovennævnte, og bad om et møde med kommunen med både politisk og administrativt deltagelse.

Årsagen til vores henvendelse var:

  • forundring over, at 10 kroværelser/hytter med direkte tilknytning kroen, og senere grillen, og med landsretsdom om at de ikke kunne sælges enkeltvis, pludselig blev til 10 selvstændige sommerhuse, hvor bebyggelseskrav og bestemmelser om afstand til skel m.v. som er gældende for al anden bebyggelse i Brunsnæs, ikke gjaldt for disse 10 hytter.
  • bekymring over, at der ikke længere var en grill/ fourageringsmulighed i Brunsnæs til stor ulempe både for beboerne men også for turisterne på Gendarmstien, samt stor forundring over at grillen pludselig kunne blive til sommerhus. Det sidste navnlig set i lyset af den i øvrigt restriktive forvaltning, som Naturstyrelsen udviser i området.
  • Bekymring om fremtiden for de off. toiletter, idet det ikke er sikkert, at en sommerhusejer i fremtiden ville bryde sig om at have disse toiletter i den ene ende af huset. Behovet for off. toiletter i Brunsnæs er ikke mindre stort set i relation til lejrpladsen i Sandkulen.

Det har været en lang og drøj sag at få kommunen i tale.

Ca. 1. juli 2011 Brev fremsendes til Sønderborg Kommune. Kopi af brevet sendes til Jørgen Lehmann Petersen, Erik Lorentzen og Ove Horne

26. okt. 2011 Efter vi har klaget vores nød til Erik Lorentzen over manglende respons fra kommunen på vores henvendelse – endsige kvittering for modtagelse -, får vi en mail fra kommunen, der fortæller, at sagen er videresendt til Teknik & Miljø, og at vi snarest muligt vil få et svar fra en Christian Holm Jacobsen.

22. jan. 2012 Da vi stadig intet har hørt fra kommunen, sender vi et brev til Borgmester Aase Nyegaard.

26. jan. 2012 Endelig får vi svar fra kommunen. Her angiver kommunen bl.a., at Ove Horne har ønsket at sælge hytterne, og at kommunen ikke ser noget til hinder herfor jf. Naturstyrelses brev af 8. marts 2011 til Ove Horne. Kommunen slutter med at anføre, at vi altid har mulighed om at søge om en lokalplan. Kommunen tager ikke stilling til, at vi i vores brev anmodede om et møde med kommunen. Brevet er underskrevet af Peter Hansen, formand for TU.

9. feb. 2012 Vi svarer Peter Hansen, og beklager at han ikke har reageret på vores ønske om et møde. Vi griber fat i ideen om en lokalplan, og ansøger om en sådan. Samtidig tager vi det for givet, at et lokalplanforslag, samt om hvorvidt Ove Horne må sælge de 10 hytter, tager højde for den i 1999 afgivne Landsretsafgørelse. Vi vedlægger vores brev en kopi af landsretsdommen fra 1999. Ligeledes sender vi brev til Naturstyrelsen, hvor vi anfører, at vi formoder at dens tilladelse til Ove Horne er i fuld overensstemmelse med landsretsdommen. Samtidig beder vi om at få tilsendt en kopi af brevet af 8. marts til Ove Horne. Ligeledes sender vi til orientering kopi af sagens akter til Natur- og Miljøklagenævnet.

12. april 2012 Vi sender rykkerbrev til Peter Hansen Sønderborg kommune med undren over, at vi end ikke har fået en kvittering for, at man har modtaget vores brev. Det samme gør vi til Naturstyrelsen.

13. april 2012 Natur- og Miljøklagenævnet meddeler os, at de har optaget vores henvendelse som en klage, og beder os om at indbetale et klagegebyr på kr. 500.00, hvilket vi omgående gør.

19. april 2012 Naturstyrelsen svarer på vores brev af 9. feb. og anfører, at landsretsdommen omhandler tilladelse til salg efter planloven, hvorimod den tilladelse til salg, som de har givet, er efter sommerhusloven, hvilket de ikke ser nogen konflikt i.

10. maj 2012 Svar fra Sønderborg Kommune underskrevet af Mette Schmidt, Planafdelingen. Mette Schmidt angiver, at kommunen ikke har givet dispensation efter planlovens § 39. Mette Schmidt foreslår et møde ang. evt. lokalplan den 31. maj.

31. maj 2012 Møde på Klør Fire nr. 20 hos Christian Frederiksen med Planchef Christian Holm Jacobsen og Mette Schmidt Sønderborg Kommune. Et godt møde.

4. juni 2012 Mette Schmidt fremsender et godt og sobert referat af mødet med kommunen. Heri anføres bl. a.:

– At kommunen har siden 2008 administreret hytterne forkert.

– At kommunen ikke ville give Ove Horne dispensation fra planlovens § 39 til udstykning af 10 sommerhuse.

At Kommunen sidenhen af landsbylauget, blevet opmærksom på dommen af 20. august 1999 fra Landsretten. På side 7 står, at ved salg af hytterne til tredjemand etableres 10 selvstændige boliger som omhandlet i denne bestemmelse (§ 39) Salget kræver derfor, uanset at der ikke foretages bygningsmæssige ændringer, tilladelse efter § 39 eller denne bestemmelses analogi, fordi Ove Horne efter opførelsen ved salg af hytterne ændrer det oprindelige koncept. Det vil sige, at da Broager Kommune fortæller Ove Horne i 1997, at han ikke må sælge de 10 hytter til tredje mand, så bliver dette krav stadsfæstet af landsretten i 1999. Ove Horne ved altså godt at salg til tredje mand kræver tilladelse efter § 39. (Citat fra referatet)

– At kommunen ikke helt forstår, hvorfor Naturstyrelsen ikke sætter krav om hytternes tilhørsforhold til grillen i den nye tilladelse af 8. marts 2011

11. juli 2012 Natur- og Miljøklagenævnet fremsender brev, hvori de anfører, at vi jo kun har sendt sagens akter til orientering, og derfor er der en fejl, at man har oprettet sagen som en klagesag.

15. juli 2012 Vi svarer Natur- og Miljøklagenævnet, at vi ved vores fremsendelse troede, at man selv ville tage affære i sagen. Da man meddeler, at man opfatter sagen som en klage, og derfor opkræver depositum, indbetaler vi naturligvis kun beløbet fordi vi er indforstået med at det er en klagesag. At man nu pludselig afviser klagesagen er vi uforstående overfor, men i vores brev anfører vi en formel klage over, at Sønderborg kommune har givet tilladelse til salg af hytterne enkeltvis til 3. mand. Vi anfører, at der i realiteten er tale om, at Ove Horne sælger hytterne til 3. mand via en ejerforening, og at dette forudsætter at hytterne bliver selvstændigt matrikuleret, hvilket er i strid med planlovens § 39 ..

23. aug. 2012 Telefonisk kontakt med cand. jur. Charlotte Vest, Naturklagenævnet der er sagsbehandler på vores klage. Hun fortæller, at hun samme dag har talt med Sønderborg kommune, hvor Mette Schmidt oplyser, ”at kommunen ikke har givet tilladelse til bortsalg af hytterne, men hytterne er alligevel blevet solgt til en ejerforening. Kommunen er klar over, at dette er et ulovligt forhold og kommunen arbejder på at få lovliggjort forholdet.”

På den baggrund er hun i tvivl om man kan behandle sagen, da kommunen arbejder med sagen, men hun kan ikke undersøge dette, da det kræver, at der oprettes en ny sag. Hun lover mig at få sat gang i sagen, så vi evt. kan få en afklaring inden vores generalforsamling den 2. okt.

30. aug. 2012 Brev fra Natur- og Miljøklagenævnet der afviser at realitetsbehandle vores klage. Nævnet bemærker: Sønderborg Kommune har oplyst, at kommunen arbejder på at lovliggøre forholdet. Såfremt der i forbindelse med denne lovliggørelse træffes en afgørelse efter planloven eller sommerhusloven, der efter sommerhuslovens § 10 e eller planlovens § 58 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, kan nævnet behandle en klage over en sådan afgørelse, såfremt betingelserne for realitetsbehandling i nævnet i øvrigt er opfyldt.

4. sep. 2012 Jeg foretager en tlf. opringning til Mette Schmidt, Sønderborg kommune. Mette Schmidt fortalte, at en lovliggørelse af hytterne for hendes vedkommende gik ud på, at få hytterne ind under et ”lov” område (Byggeloven ikke gældende), så man kunne forhindre en yderlig udbygning ved hytterne. Hun havde derfor udarbejdet et forslag til en dagsorden til Teknisk Udvalg for udarbejdelse til en lokalplan for området. Hun fortalte, at kommunen intet har gjort for at få lovliggjort selve salget af hytterne.

12. sep. 2012 Mail til Mette Schmidt for at få skriftligt bekræftet, at kommunen intet har gjort for at få lovliggjort selve salget af hytterne.

13. sep. 2012 MS svarer, at der er udarbejdet lokalplanforslag, der bl.a. omhandler alle de ulovlige forhold, incl. salget af hytterne. Lokalplanforslaget vil komme på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden for møde den 31. okt. 2012.

Medio sep. Sagen er på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden for møde den 19.sep. 2012

20. sep. 2012 Sagen godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde med tilføjelse: Inden lokalplanforslaget udarbejdes, indkalder forvaltningen Landsbylauget til møde med henblik på en dialog om lokalplanens indhold.

Sagen skal på Økonomiudvalgets møde den 3. okt. 2012 og på Byrådsmøde den 10. okt. 2012.

Hvad der herefter sker, og hvad Landsbylaugets rolle bliver er lidt/meget uklar. En ting er sikkert, nemlig at kommunen med alle midler vil forsøge at gøre en løsning omkostningsfri for kommunen. Skal man ændre nogle af de tidligere givne tilladelser –ulovlige eller ej –, så er kommunen erstatningsansvarlig, og det er jeg sikker på, at man absolut vil undgå.

Skal vi her se stiltiende til, eller skal vi indlede en forventelig håbløs og forgæves kamp?

Hjemmesiden.

Det har i år knebet os lidt at holde vores hjemmeside helt ajour, men det problem skulle være løst nu. På vores hjemmeside bib.landsbylaug kan I bl.a. se referater og billeder fra vores arrangementer i det forløbne år.

Nye tilflyttere.

Vi udarbejdede sidste år en velkomstpakke til nye tilflyttere. Den har været givet en gang i år, nemlig til de nye ejere af Iller Slot. Vi håber, at alle vil hjælpe med at sige til, såfremt I har viden om, at der er kommet nye tilflyttere til vores skønne egn.

Jeg vil gerne slutte med at takke alle i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år, ligesom jeg gerne vil opfordre alle til at sige til, såfremt I har et godt forslag til arrangement eller område hvor Landsbylauget kunne gøre en indsats.

Torsten Slottved

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.