Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Møde 03-06-2008

Landsbylauget i Brunsnæs, Iller og Busholm

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 3. juni 2008 hos Dorthe Christensen, Slotsvej 11.

Tilstede: Henriette, Dorthe, Dan og Else. Fraværende: Christian.

1. Godkendelse af dagsorden:Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. februar 2008:Referatet godkendt.

3. Drøftelse af punkter fra tidligere bestyrelsesmøde:EB orienterede om, at de to tidligere omtalte Landinger nu ikke mere er aktuelle, men at der i samarbejde med CathrinesmindeTeglværk aftales møde med Torben Vestergaard, CH og EB om at få Landingen og evt. fjordsejllads ved Teglværket op at stå. Nærmere herom senere.

Sandkulen:Der er kommet svar fra Skov-og Naturstyrelsen, at de ingen planer har om at etablere en naturlegeplads, men at de gerne vil være os behjælpelig med vejledning.Marianne Thychsen oplyser, at det er vigtigt, såfremt Sønderborg kommune skal indgå i samarbejdet om en naturlegeplads, at den indeholder et gennemgående emne, f.eks. noget i tilknytning til teglværket.DC fremkom med nogle flotte billede af andre naturlegepladser, som vi vil kunne bruge ideer fra .DC orienterede om, at hun har haft en del problemer med hjemmesiden, men at de nu er ved at være løst. Hun efterlyser tidligere referater fra bestyrelsesmøder. Da de er gået tabt.DC vil kontakte DF, så de kan komme med på hjemmesiden.DC henstiller til, at når vi referater o.a., at vi selv sætter det ind på hjemmesiden.

Logo:HH vil undersøge muligheden for at få én til at undervise DC og HH i hvordan vort Logo kan komme med som brevhoved, når vi sender noget ud. Dette vil ske i løbet af en uge.

Infokasse:HH anmodede om, at der kom flere informationer op i vor nye infokasse i Iller.

Arrangementer:DC foreslog, at vi efter afholdte arrangementer lavede et referat af, hvad der var godt/skidt, samt telefonnr. ved henvendelser m.m., så vi ved senere arrangementer af samme art ikke behøvede at starte forfra hver gang.Det ville være en ide at lave et referat af affaldsindsamlingsdagen den 9. marts og af arrangementet på solenergifabrikken. Endvidere foreslog HH, at afholdelse af generalforsamlingen evt. kunne finde sted i sammenhæng med affaldsindsamling på en Søndag.Dette vil bestyrelsen drøfte videre til næste bestyrelsesmøde.

Billigere leje af Cathrinesminde:Vi afventer tilbagemelding fra CF.

Møde om Gendarmstien:Marianne Thychsen har orienteret om, at hun har modtaget brev fra Grundejerforeningen vedr. vedligeholdelse af Gendarmstien . Hun foreslår et møde om dette.

4. Nyt fra formanden:EB oplyser, at hun har modtaget henvendelse fra Peter Boesen vedr. navnet på Brunsnæs Fjordvej som i adressebøger og andre steder fejlagtigt er benævnt som Fjordvejen. Han ønsker, at Landsbylauget vil være behjælpelig med at få det ændret. Aftalt, at EB i samarvbejde med PB gør en indsats for at få navnet rettet.EB foreslog at Landsbylauget i samarbejde med Landsbylauget for Dynt, Skelde og Gammelgab undersøgte muligheden for at søge midler til at der starter undervisning i folkedans på Skelde forsalmlingshus til vinter.Endvidere orienterede EB om, at hun fratræder som formand til generalforsamlingen, da hun fraflytter området.Intet nyt fra bestyrelsen..

6. Sommerfest lørdag den 9. august.

Aftalt at festen starter kl. 17.00. og at det er for beboere i LandsbylaugetSåfremt man ønsker at få nogle med udenfor området, skal der rettes henvendelse herom.Det vil gå efter ”først til mølle” princippet vedr. tilmelding, som er bindende, senest den 31,07,da teltet er på 120 kvadratmeter, med plads til 100 personer, og vi ved ikke, om der er flere ,der tilmelder sig.Pris kr. 75 for voksne, 50 kr. for børn. Der vil blive serveret helstegt pattegris. Der kan købes drikkevarer: øl: 10 kr. sodavand: 5 kr.En flaske vin 75 kr. HH foreslog et indslag ved hende, Søren, EB og evt. andre Linedancere, der lavede workshop for de fremmødte. HH efterlyser en gammel bærbar computer til brug for afspilning af musik, samt 2 højtalere. Indbydelsen til festen skal uddeles inden den 01.07.

7.Fremtidige opgaver: EB: Kontakte Frede Struck vedr. leje af telt til sommerfesten, samt hvornår vi kan dække borde m.m. før festen. Undersøge bærbar computer + højtalere Finde sange til sommerfesten Skrive til Graasten Salater vedr. sponsorat Udforme indbydelse, som sendes til DCMøde i samarbejde med CF og Torben Vestergård vedr. Landing. Møde vedr. vedligeholdelse af Gendarmstien

HH:Undersøge bærbar computer samt højtalere Indspille relevant musik til festen Kontakte Brugsen vedr. sponsorat Kopiere indbydelse til sommerfesten

DC: Møde med HH og computermand vedr. Logo.Udsmykning af indbydelse til sommerfesten. Sponsorat til slik/frugt til børnene

DN: Undersøg sponsor til gris, pølser, pap o.a. Undersøg betaling ved leje af Cathrinesminde Undersøg ved Marianne Thychsen vedr. ildsjælepulje til Fortællerture Møde med Torben Vestergaard og EB vedr. Landing og naturlegeplads Møde med Grundejerforeningen vedr. vedligeholdelse af Gendarmstien Referater til DC fra tidligere bestyrelsesmøder samt arrangementer.

Tilbagemelding til EB vedr. planlægningsopgaver til sommerfesten senest den 10.06 .

  1. Eventuelt. Der var intet under evt.

Landing:

Hjemmesiden:

Nyt fra bestyrelsen.

9.

Næste møde. Kort opsamlingsmøde den 5. august, kl. 17.00 hos Henriette. Ref.EB

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.