Spring til indhold

BIB.landsbylaug

VEDTÆGTER Gyldig fra den 06.11.2006- Til den 29.10.2013

§1

Navn

Landsbylaugets navn er ” Landsbylauget for Brunsnæs Iller og Busholm.

Landsbylauget er stiftet den 6. november 2006 og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

Landsbylaugets område er følgende: / som angivet på vedlagte kort.

§ 2

Formål

Stk. 1 Landsbylaugets formål er at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer, som gavner og støtter landsbylaugets beboere og område.

Stk. 2 Landsbylauget er områdets talerør i Lokalrådet samt øvrige kommunale organer.

Stk. 3 Landsbylauget koordinerer relevant information til områdets beboere fra Lokalrådet og øvrige kommunale organer.

§ 3

Valg

Landsbylauget består af 5 medlemmer valgt blandt områdets registrerede beboere og sommerhusejere. Landsbylauget er på sine møder beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne er til stede. Landsbylaugets medlemmer vælges på generalforsamling hvert år i oktober. Beboere og sommerhusejere over 15 år er valgbare og har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Fire af de fem bestyrelsesmedlemmer skal være fastboende i området. Deltagelse i afstemning forudsætter personligt fremmøde, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Landsbylaugets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Dog vælges 2 henholdsvis 3 medlemmer ved den stiftende generalforsamling for 1 år, således at der altid er skiftevis 2 og 3 henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg. Der vælges yderligere 2 suppleanter, der begge vælges for 1 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.

Landsbylauget konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Landsbylauget udpeger 2 bilagskontrollanter, hvis navne bekendtgøres.

§ 4

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse bekendtgøres i lokalområdet. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens beretning med regnskab og budget

6. Valg

7. Indkomne forslag ( indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.)

8. Eventuelt

Beslutninger og vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af landsbylaugets medlemmer fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling varsles og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

§6

Nedlæggelse af landsbylauget

Eventuel nedlæggelse af landsbylauget skal vedtages på 2 på hinanden følgende møde i landsbylauget og herefter vedtages med 2/3 flertal på generalforsamling. Eventuelle økonomiske midler overføres til andet, godkendt landsbylaug eller tilbageføres til Sønderborg kommune.

§ 7

Økonomiske forpligtelser

Landsbylauget hæfter med hele sin formue for indgåede forpligtelser, og landsbylaugets medlemmer hæfter ikke personligt for de af landsbylauget indgåede forpligtelser. Landsbylaugets medlemmer har ikke krav på nogen del af landsbylaugets formue eller udbytte af nogen art.

Således vedtaget den 6. november 2006.

2 tanker om “VEDTÆGTER Gyldig fra den 06.11.2006- Til den 29.10.2013”

 1. birgitte knudsen og anders larsen

  Kære Landsbylaug!
  Vi har købt Guldbruben nr 2 og vil gerne være med i lauget.
  mvh
  anders larsen og birgitte knudsen

 2. Hej Anders og Birgitte.
  Velkommen til området og dejligt at I har lyst til at være med i bylauget. vejen ind er at møde op til årets generalforsamling d 26 oktober på Cathrinesminde. Indkaldelse og invitation fremsendes snart. Jeg sætter jer på mail-listen så I får info den vej. Tak, og velkommen til området. På landsbylaugets vegne, Cammilla

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.