Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Generalforsamling 2018 Referat

Afholdt på Cathrinesminde torsdag den 25. oktober 2018

Kl 18.30 indledtes med fællesspisning – Skipperlabskovs fra Per – Det grønne Køkken. 24 tilmeldte.

  1. Kl 19.45 Bød formanden velkommen til generalforsamlingen. Særlig velkomst til Ingebeth Clausen, formand for Smøl Landsbylaug.
  2. Formanden foreslog Carsten Novrup som dirigent – valgt med aklamation
  3. Formanden blev valgt til selv at skrive referatet
  4. Bestyrelsen beretning blev aflagt af formanden, suppleret af Gerhard Jacobsen og Jan Jessen vedr. triatlon (som ikke fortsætter) og Cykelfærgen, der nu har tilladelse til at lægge til i Langballigau. Forventes at sejle 4 uger i juni næste år. Egernsund-Brunsnæs- Langballigau og retur 4 gange om dagen.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

  1. Kassereren fremlagde på morsomste vis det reviderede regnskab. Kassebeholdning pr 21.10 er 21.784,50 kr
  2. Der var indkommet et forslag fra Gerhard Jacobsen og Jan Jessen om, at BIB får lov til at udsende breve til området, med opfordring til at donere 1.000 kr til cykelfærgen. Efter en del uddybende spørgsmål, blev forslaget vedtaget uden modstand.
  3. Henning Rasmussen, Hans Jørgen Skjoldgaard og Torben Christensen var på valg til bestyrelsen og blev genvalgt uden modkandidater

Suppleanterne Hans Peter Novrup og Morten Petersen blev genvalgt som suppleanter, mens Erik Lorenzen og Heike Horne blev genvalgt som bilagskontrollanter.

  1. Under eventuelt redegjorde Henrik Wengel for stillegruppens arbejde, som har fået ”det blå stempel” fra kommunen.

Der blev efterlyst en afslutning på et forslag fra 2015 omkring kiosk og toiletbygning i Sandkulen. Henning Rasmussen beklagede dette. Han mente at kommunen og Skov- og Naturstyrelsen havde meldt ud, at det ikke var muligt, bl a på grund af strandbeskyttelseslinien. Naturligvis skal det formeldt meldes ud på generalforsamlingen, hvilket vil ske næste år.

Dirigenten takkede for god ro og orden – og modtog 1 flaske for varetagelse af jobbet

Efter generalforsamling førte Ingebeth Clausen, Smøl, forsamlingen igennem en seance, hvor bestyrelsen havde bedt om gode råd til sit fremtidige virke.

Bestyrelsen havde på forhånd bedt om emnerne ”gendarmsti og gæster”, ”udvikling af overnatningssteder”, ”cykelfærgen” og ”Sandkulen”. Ingebeth udvidede med et emne, hvor alting var frit. Der fremkom i alt 37 bemærkninger/forslag, som bestyrelsen kan arbejde videre med. Henning skriver dem sammen.

Tak til Ingebeth – igen et eksempel på det gode samarbejde mellem landsbylaugene på Broagerland.

Henning Rasmussen                                                                       Carsten Novrup

Referent                                                                                            Dirigent

Bilagskontrollanter er Erik Lorenzen og Heike Horne.