Spring til indhold

BIB.landsbylaug

referat fra generalforsamling 27/10 2016

GENERALFORSAMLING 27. OKTOBER 2016
REFERAT I HENHOLD TIL DAGSORDEN
1. Velkomst ved formanden
Formanden bød velkommen.
2. Valg af dirigent
Karsten Novrup blev valgt og konstaterede, at generalforsamling var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
3. Valg af referent
Der blev ikke foretaget valg af referent.
4. Formandens beretning
Orientering:
I. Rydningen af Sandkulen og nogle af lerskrænterne begyndte i 2015 og at nyttejobberne var blevet færdige i foråret 2016. For gennemførelse af rodfræsning har der været problemer med fremskaffelse af materiel. Der forhandles p.t. med Skov- og Naturstyrelsen.
II. På generalforsamlingen sidste år oplystes, at der er fundet en god løsning vedrørende hytterne/sommerhusene på Ringmaj. Jydske Vestkysten bragte en positiv artikel herom lørdag, den 23. juli 2016.
III. Affaldsindsamlingen gik fint og traktementet ved indsatsen er refunderet af Sønderborg kommune.
IV. P-pladsen har været gravet op for fjernelse af gamle sisterner. Renovering af nordkanten af P-pladsen vil ikke blive gennemført af kommunen.
V. Landsbylaugene på Broagerland har gennemført 2 fællesmøder for orientering og gensidig støtte. Der vil blive etableret cykelsti mellem Broager og Skelde og mellem Broager og Nybøl. Der er etableret arbejdsgruppe om muligheder for etablering af shelters på Broagerland, hvor Torben Wridt og formanden deltager for BIB.
VI. I 2017 udføres asfaltarbejder på Slotsvej og Klør-Fire. Mulighed for udførelse af arbejder på del af Illerstrandvej forsøges aftalt med Sønderborg kommune.
VII. Krollf turnering i 2016 blev ikke gennemført. Nyt forsøg sker i 2017. Der kan spilles alle torsdag fra kl. 14 –20 ved Strandhjem medmindre der er opsat telte på området.
VIII. Formanden har deltaget i projektgruppe for etablering af medborgerhus i Broager. Indvielse forventes i marts måned 2017.
IX. Sønderborg kommune deltog i borgermødet på Bornholm med deltagelse fra landsbylaugene. Torben Christensen deltog fra BIB.
X. Under dagsordenens punkt 8, Eventuelt vil Henrik fra Iller gl. skole om projektet ”Kunsten at gøre ingenting”, som er blevet præsenteret for BIB’s bestyrelse og har deltagelse af Torben Wridt i en arbejdsgruppe vedrørende projektet.
XI. Under dagsordenens punkt 6, Indkomne forslag fremlægger bestyrelsen 3 oplæg til beslutning, som omfatter:

a) Vedtægtsrevision, som besluttet på generalforsamlingen oktober 2015
b) Cykelfærgen Brunsnæs og Flensborg Fjord
c) BIB Triatlon 27.05.2017
5. Kassererens beretning og regnskab
I. Årsregnskabet for perioden 30-10-2015 til 25-10-2016 blev gennemgået af kassereren og er vedlagt referatet.
II. Kassereren oplyste, at der tages forbehold for indbetaling på 31.024,38 kr. fra Skov- og Naturstyrelsen, hvor det ikke har været muligt at identificere grundlaget. Der pågår fortsat arbejde for afklaring.
Regnskabet godkendtes på dette grundlag.
6. Indkomne forslag
I. Vedtægtsrevision
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter har været tilgængeligt på BIB’s hjemmeside og er baseret på oplæg fra arbejdsgruppe bestående Torsten Slottved (fastboende), Hans Peter Novrup (sommerhusejere) og Jan Jessen (medlem af bestyrelsen). Gennemgang blev foretaget af Jan Jessen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Vedtægter dateret 27.10.2016 er herefter gældende.

II. Cykelfærgen Brunsnæs og Flensborg Fjord
Projektet blev gennemgået med hensyn til indhold, igangsatte initiativer og udfordringer af Gerhard Jacobsen, som er BIB’s tovholder og projektleder.
Med baggrund i gennemgangen blev opbakning til projektets gennemførelse enstemmigt vedtaget.

III. BIB – Triatlon 27.05.2017
Arrangementet blev gennemgået med hensyn til indhold, igangsatte initiativer og synergi i forhold til cykelfærgen af Gerhard Jacobsen, som er ide skaber. Mange deltagere på generalforsamlingen har skrevet sig på listen over hjælpere, der gerne vil bidrage med assistance for gennemførelse af BIB Triatlon 27.05.2017.
Med baggrund i gennemgangen blev opbakning til arrangementets gennemførelse enstemmigt vedtaget.

7. Valg
Reglerne for valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollanter blev gennemgået. På generalforsamlingen var der enighed om følgende valg:

Bestyrelse:
Henning Rasmussen
Hans Jørgen Skjoldgaard
Torben Wridt
Gerhard Jacobsen
Torben Christensen
Jan Jessen

Suppleanter:
Hans Peter Novrup
Morten Petersen

Bilagskontrollanter:
Erik Lorenzen
Jes Simonsen

8. Eventuelt
Henrik gennemgik projektet ”Kunsten at gøre ingenting”, som gav anledning til stor interesse.

Efter møde bemærkninger:

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Henning Rasmussen
Næstformand: Hans Jørgen Skjoldgaard
Kasserer: Torben Wridt
Sekretær: Gerhard Jacobsen
Web master: Torben Christensen
Medlem: Jan Jessen

Med hensyn til seneste nyt, herunder Cykelfærge på Flensborg Fjord, BIB-Triatlon, shelters mm henvises til BIB’s hjemmeside under punktet referater, referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2016.

Refereret af Jan Jessen