Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Referat af Bestyrelsesmøde d. 14.09.2023

Til stede: Formand Daniel Veng (DV), Næstformand Henriette Horne (HH), Bestyrelsesmedlem Michael Espensen (ME), Bestyrelsesmedlem Torben Thomsen (TT), Bestyrelsesmedlem Jørgen Horne (JH), Kasserer Grete Martensen (GM), Observatør for Grundejerforeningen Jørn Müller (JM)

Fraværende: Sekretær Malene Larsen (ML) og Suppleant Carsten Novrup (CN)

 

1. Planlægning af Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes i år på Iller Slot den 20.10.2023 kl. 19.00. Forud for Generalforsamlingen, dvs. kl. 18.00, er BIB vært for en middag bestående af stegt flæsk med persillesovs. GM laver udkast til invitation, som DV sender ud per mail, lægger på Facebook og sætter på info-tavlerne. På valg er DV, ME, JH, ML, samt suppleanten CN. Der skal også vælges endnu en suppleant og to bilagskontrollører. Eftersom bilagskontrollant Heike Horne er afgået ved døden, har JM accepteret at kontrollere bilagene i år sammen med Erik Lorentzen.

 

2. Småjobs i området

Der er kommet en forespørgsel om, at en vejsten i Iller bliver genopmalt. ME tager sig af det.

 

3. Nyt fra kassereren

Kasserer GM oplyste, at kassebeholdningen er på 16.187,83 kr.

 

4. Bordet rundt

 

GM: I forbindelse med et besøg af ca. 25 personer fra Stevns Kommune blev GM i august af landdistriktkoordinator Connie Mark Skovbjerg bedt om at holde et oplæg om tilblivelse og implementering af en bæredygtig lokal udviklingsplan.

Endvidere har GM deltaget i nogle møder med de andre landsbylaug på Broagerland, om hvordan vi forbedrer vores velkomst til tilflyttere. Næste møde er mandag 18. september.

 

HH indledte en diskussion om vejenes tilstand. De trænger mange steder til nyt asfalt, men bliver i øjeblikket kun lappet. Dette er desværre generelt i hele kommunen, og konklusionen var, at der p.t. nok ikke er så meget at gøre ved det.

 

JH foreslog, at der skulle lægges fliser under bænkesættene på stranden. En diskussion mundede ud i, at det sandsynligvis ikke ville blive tilladt da området er fredet.

 

TT foreslog at der blev lavet en trappe op fra stranden omtrent ud for indkørslen til Brunsnæs-Fjordvejen 34. Der var enighed om, at det var noget BIB ville arbejde videre med.

TT har kontaktet Kommunen vedrørende udbedring af (cykel)stien til Broager og bedre kystsikring, men har ikke fået svar. TT og DV vil forsøge at få et møde i stand med kommunen.

TT spurgte også, hvad der skal ske med toiletterne i fremtiden. Skal der bygges toiletter i kroen, eller skal toiletvognen bibeholdes, og skal BIB gøre noget, eller er det i kommunens hænder? GM vil forsøge at finde ud af det via et byrådsmedlem eller evt. kommunen.

TT nævnte også, at der ved en nylig tilførsel af grus på parkeringspladsen ved stranden er blevet gravet en rende på stranden, som en dame er snublet ved. Endvidere er nogle brønddæksler blevet dækket af grus.

TT foreslog også, at der skulle laves en parkeringsplads til autocampere på Cathrinesminde, da de ofte parkerer ulovligt på parkeringspladsen ved stranden og ved shelterpladsen. Endvidere nævnte han, at der er for mange skilte ved stranden, nogle viser endda samme landkort. Det skal der følges op på, evt. ved mødet med kommunen.

 

ME vil tage kontakt til kommunen vedrørende nogle vejskilte, som mangler i området. Desuden vil han undersøge, om det er muligt at få en fartbegrænsning på 30 km/t i Iller og Brunsnæs, og 60 km/t mellem Iller og Brunsnæs.

 

5. Eventuelt

JH nævnte, at slæbestedet ved stranden sander til, så folk der skal have både i eller op fra vandet sidder fast med deres biler. Der bør nok laves en generel renovering slæbestedet, hvor den bliver lavet lidt længere. Der følges op på dette.

 

Datoen for årets julehygge i Gendarmhuset blev fastsat til 2. December 2023.

 

Referent: GM