Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Møde 16-09-2008

Landsbylauget i Brunsnæs, Iller og Busholm Referat fra bestyrelsesmødetafholdt den 16. sept. 2008 hos Dan Nielsen, Illerstrandvej 41.

Tilstede: Dorthe (DC), Dan (DN), Else (EB) og Christian (CF).

Fraværende: Henriette (HH).

1. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. juni 2008:

Referatet godkendt.

Godkendelse af referatet fra planlægningsmødet den 5. aug.

Referatet godkendt.

3. Drøftelse af punkter fra den 3. juni og 5. august:

Landingen: Mødet med Torben Vestergård udmøntede sig i, at museet udarbejdede de nødvendige skitser og økonomiske beregninger, samt søge de nødvendige tilladelser til opfyld af arealet omkring landingen ved museet. Når tilladelserne foreligger, vil Landsbylauget sammen med Museet indsende ansøgningerne om økonomiske midler til at etablere en landing, vedlagt den landskabsanalyse, arkitektfirmaet Thing og Waine har udarbejdet for vores Landsbylaug.

Sandkulen: Der er ikke yderligere initiativ omkring en naturlegeplads siden sidste møde. Initiativet ligger i hånden på den nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen. Man kunne passende, som en begyndelse, bede Skov- og naturstyrelsen fjerne en del af den bevoksning, der uhæmmet har bredt sig på området, er CF efterfølgende kommet i tanke om. Det er endog særdeles vanskeligt at knytte initiativet om en naturlegeplads til teglværket, uden det vil optræde kunstigt og unaturligt. Denne tanke, der blev fremsat af Marianne Thychsen med hensigt på at lette vejen til økonomisk tilskud, er ikke farbar, skønner bestyrelsen. EB udtalte, at et toilet ligeledes er nødvendigt for at stedet kunne fungere.Når små børn skal, så er det her og nu og ikke efter en gåtur på 500 m til grillkiosken.

Hjemmeside: DC eftersøger hjælp til at kunne håndtere de tekniske udfordringer ved hjemmesiden. Hun har én i tankerne, som måske kan hjælpe hende. CF sender projektbeskrivelsen til hende, så den kan lægges ud. Ligeledes kan den udarbejdede landskabsanalyse lægges ud.

Infokasse: CF og Holger Horne vil gerne passe infokasserne fremover. Også med at få uaktuel materiale fjernet igen fra kassen. Holger Horne mener, at kassen i Iller hænger forkert og skal drejes ud mod trafikken. Det vil DN sikkert tage sig af.

Gendarmstien: Grundejerforeningen har rettet henvendelse til kommunen, der har svaret,at spørgsmålet er udskudt indtil videre, ligger i venteposition og vil blive taget op ved lejlighed. Bestyrelsen afventer på det foreliggende grundlag en fornyet henvendelse fra Grundejerforeningen i Brunsnæs/Iller.

Aflysningen af sommerfesten:

Referatet omkring aflysningen blev godkendt og EB oplyste, at der fra et medlem var fremsat den idé, at Landsbylauget lavede festen sammen med Ringriderforeningen.

Landsbyforum, udviklingsplaner:

Et møde den 23. august blev aflyst pga. for få tilmeldte. Man tilbyder de enkelte Landsbylaug at lave et nyt møde, som landsbylauget selv indkalder til. Dette skal ske i ugerne 40-44, hvor man så vil blive orienteret om de udviklingsplaner der pt. foreligger for landdistrikterne.Bestyrelsen havde svært ved at få dette møde placeret, da vi i den samme periode har generalforsamling. CF blev bemyndiget til at kontakte kommunen for at høre, om mødet kunne arrangeres i løbet af vinteren.

Kollektiv trafik:

Til drøftelse af fremtidig planlægning af trafikken og orientering om deplanlagte tiltag, er én person fra hvert Landsbylaug inviteret den 10.december. Fra vores Landsbylaug deltager DC.

4. Nyt fra formanden:

Møde vedr. projekt ”Dit landskab – din natur” afholdt af Sønderborg kommune den 27. 08.08 for samtlige Landsbylaug samt de landskabsarkitekter, der havde udarbejdet landskabsanalysen, som er en kortlægning af – for vort landsbylauget vedkommende – landskabet omkring vort område.Mødet var en afslutning på de projekter, der vandt penge til hjælp til udarbejdelse af landskabsanalysen, som kan bruges til fremtidig planlægning og ansøgning om midler til projekter i området.Analysen blev gennemgået, og der var såvel ris som ros af analysen.

5. Nyt fra bestyrelsen:

intet.

6. Generalforsamlingen:Fredag den 31. oktober på Cathrinesminde. Foreløbigt program:

18.00 spisning (grillstegt skinke, sovs, kartofler, salat) til en pris af 75 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Øl og vand kan købes.

19.30 generalforsamling

Dagsorden efter lovene.

Tilmelding til spisningen: 14. dage før. Der udarbejdes en invitation til generalforsamlingen, der husstandsomdeles snarest. EB og DC laver sedlen.EB retter henvendelse til Cathrinesminde og aftaler leje af lokalet.

7. Fremtidige opgaver.

Ingen nye opgaver påtages før efter generalforsamlingen

8. Evt.

Intet. 9.

Næste møde:

Forberedelsesmøde forud for generalforsamlingen hos CF kl. 19.00, Klør-Fire 20, onsdag den 15. oktober.

Ref. CF

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.