Spring til indhold

BIB.landsbylaug

Møde 21-11-2007

Landsbylauget i Iller, Brunsnæs og Gammelgab Referat fra generalforsamlingen, afholdt på Brunsnæs Kro onsdag den 21. november 2007 Dagsorden:

  1. velkomst ved formanden
  2. valg af dirigent
  3. valg af referent
  4. formandens beretning
  5. kassererens beretning med regnskab og budget
  6. valg
  7. indkomne forslag
  8. eventuelt

Ad. 1 Formanden, Torben Nielsen (TN) bød velkommen og bekendtgjorde, at generalforsamlingen ikke var afholdt i oktober måned, som vedtægterne foreskriver. Ingen bemærkninger. Ad. 2 Valgt blev Hans Ole Andsager, der konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet ved husstandsomdelt invitation. Ad. 3. Valgt blev Christian Frederiksen, laugets sekretær. Ad. 4. TN beretning var på flere måder en gentagelse af indlægget fra mødet på Cathrinesminde, men da der var nye tilstede, valgte TN at gentage sit indlæg. TN nævnte i flæng de tiltag, som foreningen har gjort sig til talsmand for. Rensning af områdets veje, stier og strandområder i foråret. Gendarmstiens forfald, der skal søges løst ved et fælles initiativ mellem vore tre laug. Festlige indslag for af fremme sammenhørigheden. Bedre offentlig transport osv. osv. Foreningens indsendte projektforslag blev oplæst i sin fulde længde, da det var nyt siden sidste møde. Der var ingen uddybende spørgsmål og dirigenten takkede for en god og fyldig beretning. Ad. 5. Holger Horne, kasserer, fremlagde et revideret regnskab og gennemgik tallene. Der var en kassebeholdning på 4200 kr. Der var ingen bemærkninger TN suspenderede generalforsamlingen inden man gik til punkt 6: valg. TN fortalte forsamlingen, at der siden laugets oprettelse havde været en almindelig opfattelse i Gammelgab, at landsbyens tilhørsforhold historisk havde været vendt mod Skelde/Dynt. Han havde på bagsiden af det sidste runddelte referat opfordret beboerne til at reagerer mod en flytning at tilhørsforholdet til Skelde/Dynt og bort fra Iller, Busholm og Brunsnæs. Der havde ikke været nogen negative reaktioner. Frede Tychsen, Gammelgab underbyggede og tilsluttede sig beslutningen og sagde, at Gammelgab er blevet nedlagt for mange år siden. Karen Tychsen indvendte, at den omdelte seddel med referat og opfordringen nemt kunne forsvinde sammen med de ugeaviser, som sedlen omdeltes sammen med. TN affærdigede denne betragtning. TN tog den på mødet fremkomne tilslutning til initiativet som udtryk for, at Gammelgab herefter sluttede sig til Skelde/Dynt landsbylaug. Han fortalte endvidere, at de hos Marianne Tychsen, Dynt, formand for Skelde og Dynt Landsbylaug, var blevet budt velkommen, hvis de ønskede det. Der var ingen offentlige reaktioner blandt tilhørerne fra Iller/Brunsnæs/Busholm/ Landsbylaug, måske forståelse for den historiske kendsgerning og i alt fald beklagelse over det skridt, der er foretaget. Måske er der også en skuffelse blandt os tilbageblevne, at der ikke aktivt er forsøgt i større grad fra bestyrelsen at knytte os bedre sammen (ref. bemærkning). Mødet genoptages. Ad. 6.

På valg: På valg/ikke på valg Erstattes af/genvalgValgt for 1 eller 2 år.
Torben Nielsenformand modtager ikke valg Dorte Christensenvalgt for 1 år.
Else Bonde modtager valg Else Bonde genvalgtes.valgt for 2 år.
Holger Hornekasserer modtager ikke valg Dan Nielsenvalgt for 1 år
Frede Tychsen modtager ikke valg Henriette Hornevalgt for 2 år.
1. suppleant Gitta Nielsenvalgt for 1 år
2. suppleant Hans Ole Andsagervalgt for 1 år.
Eva Frederiksenbillagskontrollant modtager valg Eva Frederiksen genvalgtes for 2 år.

Ad 7. Der var ikke indkommet forslag. Ad 8. Under eventuelt rejste Christian Frederiksen der forslag til vedtagelse i den kommende bestyrelse, at bestyrelses kørselsudgifter over 20 km blev betalt med 2 kr. pr kørt km. Forsamlingen og den afgående formand støttede forslaget. Formanden og dirigenten var enige om at takke for god ro og orden. Christian Frederiksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.