§1

Navn

 

Landsbylaugets navn er ” Landsbylauget for Brunsnæs Iller og Busholm.

 

Landsbylauget er stiftet den 6. november 2006 og er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

 

Landsbylaugets område er afgrænset af Illervej, Illerstrandvej og Busholmvej, samt Flensborg Fjord. Beboelse på de nævnte veje hører med til landsbylaugets område

 

 

 

§ 2

Formål

 

Stk. 1 Landsbylaugets formål er at arbejde for fremme af lokale interesser og initiativer, som gavner og støtter landsbylaugets beboere og område.

 

Stk. 2 Landsbylauget er områdets talerør i Lokalrådet samt øvrige kommunale organer.

 

Stk. 3 Landsbylauget koordinerer relevant information til områdets beboere fra Lokalrådet og øvrige kommunale organer.

 

 

§ 3

Valg

 

Landsbylauget består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer valgt blandt områdets registrerede beboere og sommerhusejere. Landsbylauget er på sine møder beslutningsdygtigt, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Landsbylaugets bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, som afholdes hvert år i oktober. Beboere og sommerhusejere er valgbare og har tale- og stemmeret på generalforsamlingen. Fire bestyrelsesmedlemmer skal være fastboende i området. Deltagelse i afstemning forudsætter personligt fremmøde, og der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

 

Landsbylaugets bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. således at der altid er skiftevis 2 og 3 henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg. Der vælges yderligere 2 suppleanter samt 2 bilagskontrollanter, der  alle vælges for 1 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg.

 

Landsbylauget konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer

 

 

 

 

§ 4

Generalforsamling

 

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse bekendtgøres i lokalområdet. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

 

  1. 1.      Velkomst v/ formanden

2.   Valg af dirigent

3.   Valg af referent

4.    Formandens beretning

5.    Kassererens beretning med regnskab og budget

6.   Indkomne forslag ( indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.)

7.    Valg

8.    Eventuelt

 

Beslutninger og vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

 

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt et flertal af landsbylaugets medlemmer fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling varsles og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

 

§6

Nedlæggelse af landsbylauget

 

Eventuel nedlæggelse af landsbylauget skal vedtages på 2 på hinanden følgende møder i landsbylauget og herefter vedtages med 2/3 flertal på generalforsamling. Eventuelle økonomiske midler overføres til et andet godkendt landsbylaug eller tilbageføres til Sønderborg Kommune.

 

§ 7

Økonomiske forpligtelser

 

Landsbylauget hæfter med hele sin formue for indgåede forpligtelser, og landsbylaugets medlemmer hæfter ikke personligt for de af landsbylauget indgåede forpligtelser. Landsbylaugets medlemmer har ikke krav på nogen del af landsbylaugets formue eller udbytte af nogen art.

 

 

Således vedtaget den 6. november 2006 og ændret på generalforsamlingen den 29. oktober 2013

 

 

 

 

Torsten Slottved, formand                                                Karsten Novrup, dirigent

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.